สินค้าและบริการ

สินเชื่อประเภทเช่าซื้อ (Hire Purchase)
สินเชื่อประเภทเช่าซื้อเป็นสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจ ซึ่งเจ้าของนำทรัพย์สินออกให้เช่า และให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว กำหนดให้ระยะเวลาเช่าซื้อ 2-3 ปี และชำระเงินดาวน์ 20-30% ของราคาทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่นำมาให้เช่าซื้อสามารถเป็นได้ทรัพย์สินใหม่และทรัพย์สินใช้แล้ว ได้แก่ เครื่องจักร เรือ รถยนต์ รถบรรทุก รถอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ว่าด้วยรถยนต์และล้อเลื่อน เป็นต้น โดยอายุทรัพย์ให้ถือเกณฑ์อายุจากวันที่มีรายการบันทึกเจ้าหน้าที่ในคู่มือจดทะเบียนของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทรัพย์สินใหม่ หมายถึง ทรัพย์สินที่จดทะเบียนใหม่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่เคยจดทะเบียนจากที่ใดมาก่อน แต่มาจดทะเบียนตามกฎหมายเป็นครั้งแรกและได้ชำระภาษีแล้ว ได้แก่ 
(1) ทรัพย์สินที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ หรือทรัพย์สินที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย
(2) ทรัพย์สินที่ได้จากการขายทอดตลาดของกรมศุลกากร เฉพาะที่ไม่เคยจดทะเบียนมาก่อน
(3) ทรัพย์สินที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่ไม่ใช่เพื่อจำหน่าย
ทรัพย์สินที่ใช้แล้ว (Used Asset) ได้แก่ ทรัพย์สินที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ขอเช่าซื้อ และให้รวมถึงทรัพย์สินที่ผ่านการใช้งานแล้วโดยผู้ขอเช่าซื้อเอง