สินค้าและบริการ

สินเชื่อประเภทแฟ็กเตอริง (Factoring)
    สินเชื่อแฟ็กเตอริงเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่มีเงินทุนจมอยู่ในลูกหนี้การค้า ทำให้ผู้ขายสินค้ามีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น โดยผู้ขายสินค้าจะโอนลูกหนี้การค้าที่อยู่ระหว่างรอเรียกเก็บไปให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง และจะได้รับเงินล่วงหน้าประมาณร้อยละ 70 - 80 ของค่าสินค้าตามเอกสารการค้า จากนั้นผู้ประกอบธุรกิจ       
    แฟ็กเตอริงจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าเมื่อครบกำหนดชำระ ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้แล้ว ก็จะหักค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยแล้วจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขายสินค้า การทำแฟ็กเตอริงจะมีทั้งแบบที่ต้องแจ้งให้ลูกหนี้การค้าทราบถึงการซื้อขายและการโอนสิทธิดังกล่าว และแบบที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกหนี้การค้าทราบถึงการตกลงซื้อขายและการโอนสิทธิการรับเงิน