สินค้าและบริการ

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ / Commercialบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Loan) สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจ โดยมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันที่เป็นทรัพย์สิน บุคคลหรือนิติบุคคลหรือหลักประกันอื่นเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ

ประเภทการให้สินเชื่อ

1.1 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

1.2 เงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

       1.2.1 เงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan)

       1.2.2 เงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)

1.3  ขายลดตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)