ข่าวสาร : CSR ครั้งที่3 โครงการ นครหลวงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย