ข่าวสาร : โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจน