ร่วมงานกับเรา
โปรแกรมเมอร์ สมัครงาน 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 - 8 ปี
 • สามารถนำความต้องการของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรกิจได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ASP.NET, MVC or WebForm with C#,VB.Net Development, JQuery, Bootstrap ,Report
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา SQL มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล ,Trigger,Store Procedure
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Webservice / WebAPI (REST, JSON, XML)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน
 • สามารถพัฒนาตนเองในการนำความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองกรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
 • หากมีความรู้ด้านการพัฒนาระบบ Mobile Application ด้วยจะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับผู้ใช้งาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความต้องการ และจัดทำ Functional Requirement Document
 • จัดทำแผนงานในการพัฒนาระบบ
 • ประสานงานกับผู้ใช้งาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการยืนยัน Functional Requirement Document
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ตาม Functional Requirement Document
 • วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรม ระบบงาน การรักษาความปลอดภัยในการพัฒนาระบบ
 • พัฒนาโปรแกรมคำสั่ง และระบบงาน
 • ทำการทดสอบระบบรวม (System Integration Test)
 • จัดทำเอกสารทางด้านเทคนิค (Technical Document)
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำการทดสอบระบบ (User Acceptance Test)
 • จัดทำคู่มือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (System Manual)
 • ติดตามผลการใช้งานระบบหลังจากใช้งานจริง และประสานงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ(MIS) สมัครงาน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 - 8 ปี
 • การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและกายภาพเขียน ER-Diagram และพจนานุกรมข้อมูล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา SQL มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล ,Trigger,Store Procedure
 • พัฒนา ETL และ Data Cleansing Process (ภาษา PL/SQL , Dotnet)
 • วิเคาะห์ ออกแบบฐานข้อมูล และ แก้ไขจัดการข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Dataware House ได้
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจทางการตลาด
 • สร้างและออกแบบรายงาน ทั้งในรูปแบบรายงาน และแดชบอร์ด
 • มีสามารถความถนัดการใช้งาน Tool BI เช่น PowerBI 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน
 • สามารถพัฒนาตนเองในการนำความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองกรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงผลข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในรูปแบบของเอกสาร หรือหน้าระบบแสดงข้อมูล
 • ออกแบบพัฒนา ETL data เพื่อรวบรวมข้อมูล ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน
 • สนับสนุนการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน ให้มีคุณภาพมากขึ้น Data Cleansing 
 • จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจทางการตลาด
 • ออกแบบรายงาน ทั้งในรูปแบบรายงาน และแดชบอร์ด
 • สนับสนุนการวางแผนกงาน และปฏิบัติงานตามแผนงานของฝ่ายงาน ให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
 • ประสานงาน ช่วยเหลือและสนับสนุน ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่กำหนด
 • อบรม สอน หรือถ่ายทอดการเข้าใช้ระบบ หรือฐานข้อมูล วิธีการเรียกข้อมูล หรือการดึงรายงานที่เหมาะสมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่) สมัครงาน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความระเอียดรอบคอบสูง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Excel ได้คล่อง
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • กระทบยอดเงินเข้า-ออก ของบริษัท
 • จัดทำเอกสารจ่าย การโอนเงิน
 • จัดทำสรุปการเบิกใช้เงินสดของสาขา
 • คีย์ข้อมูลการจ่ายเงินเข้าระบบ
 • จัดทำรายงานการคุมการโอนเงินสินเชื่อ
 • จัดทำรายการปรับปรุงรายการทางบัญชี
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย