เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
วิสัยทัศน์ ( Vision )

“บริษัทฯ จะมุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านการเงินหนึ่งในใจลูกค้า โดยการให้บริการอย่างเหมาะสม และรวดเร็ว เพื่อสนองตอบในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ”


พันธกิจ ( Mission )

• สร้างองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือ ในการให้บริการทางการเงิน

• มุ่งมั่นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

• พัฒนาบุคลากรและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน