เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายหรั่ง คงพลัง

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและธุรกิจสารสนเทศ

นายชานน รังสีเสนีย์พิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ

นายนิพนธ์ คงแก้ว