เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
ดูแลการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้มีความครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1.การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
1) เปิดเผยข่าวสารที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ ที่สะดวกต่อการค้นหา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2) เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ( Management Discussion and Analysis: MD&A) สำหรับงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 
3) มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงกำหนดหน่วยงานในการรับคำขอและประสานงานการให้ข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.งานนักลงทุนสัมพันธ์
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ด้านการลงทุน เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กรทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Call Center,เว็บไซต์ของบริษัท 
2) จัดให้มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อพบปะนักวิเคราะห์ สื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย