เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 
ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามกฎหมายเกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างบริษัทกับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 
1.การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1) ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อ บริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม 
2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วนทั่วถึงและทันเวลาและให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำกับดูแล โดยรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 
3) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมถึงความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
4) กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ และให้ปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่าง บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและ ปฏิบัติด้วยดี 
5) กำหนดจริยธรรมกรรมการ และพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อยึดถือเป็นหลักการและวิธีปฏิบัติในการประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และให้มีความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของบริษัท 
6) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่นๆ โดยจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน เช่น การร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระ และการร้องเรียนผ่านอีเมล์และ Call Center ของบริษัท รวมทั้งดูแลและปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหาย 
7) กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยนำหลักจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
8) กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้สอดคล้องกับการผ่านการรับรองและรับประกาศนียบัตรเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้กรรมการและพนักงานรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริต ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

2.การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
1) เปิดเผยการปฎิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัทรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง 
">