เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
ดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งมาตรการป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 
1.การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) จัดทำหนังสือเชิญประชุมแจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุม และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ให้ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ 
2) จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ 
3) ให้เสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะอย่างน้อย 2 คน พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น 
4) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม โดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะแสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

2.การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
1) ให้สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ผู้ถือหุ้นไทย หรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่สำคัญ ของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนในเวลาเดียวกัน 
2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1) กำหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรโดยให้พนักงานทุกคนลงนามในสัญญาว่าจ้างซึ่งรวมถึงการรักษาความลับ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูลสำคัญและงบการเงินของบริษัทถือปฎิบัติในการรักษาความลับภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
2) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตน เหนือความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไม่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

4.การมีส่วนได้เสียของกรรมการและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1) ให้รายงานการมีส่วนได้เสียภายใน 1 เดือน นับจากวันที่รับตำแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากรายงานที่ได้รายงานครั้งล่าสุด และให้ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้เลขานุการบริษัทเพื่อจัดเก็บ และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกันต้องปฎิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันและนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงจะไม่ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นเข้าร่วมการประชุม และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว 
4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น หรือเมื่อมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
">