เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
1.การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าทียมกัน
1) ผู้ถือหุ้นทุกรายถือเป็นเจ้าของกิจการ และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตน รวมถึงผู้ถือหุ้นนิติบุคคล โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรหรือ เงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
3) มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิในการแจ้งปัญหา ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะนำใดๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตนในฐานะผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) จัดให้มีเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบริษัทที่เป็นปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น รายงาน   งบการเงิน บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน จดหมาย ข่าวถึงผู้ถือหุ้น กิจกรรมเพื่อสังคม รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
5) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าถึงกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจัดเตรียมข้อมูลในแต่ละวาระที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าและ ทันเวลา ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ก่อนได้รับเอกสารจากบริษัท อำนวยความสะดวกและจัดหาช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ลงทุน บริษัทสามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ยุ่งยาก และไม่กระทำการที่จะเป็นการจำกัดหรือกีดกันโอกาสในการเข้าประชุมและออกเสียงลง มติ และจัดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนโดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

2.การประชุมผู้ถือหุ้น
1) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท 
3) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 
4) คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย

3.การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและความรวดเร็ว โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์ ใบลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุมผู้ถือหุ้น 
2) กรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะมีภารกิจที่สำคัญซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
3) จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท 
4) วาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5) ในระหว่างการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนได้ 
6) ให้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสอบถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทำหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

4.การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
1) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกประเด็นการซักถามและคำตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม 
2) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท