เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภท และทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. อนุมัตินโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
2. กำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานนำนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
3. มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงปัจจัยและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่นที่สำคัญของบริษัท พร้อมทั้งให้ความมั่นใจต่อวิธีการที่ผู้บริหารใช้จัดการความเสี่ยงนั้น
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง โดยการแสดงความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ
5. สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารของบริษัท ในการดำเนินการตามระเบียบบริษัท ว่าด้วยนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
7. สนับสนุนหน่วยงานอิสระในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานอื่น ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแลจากภายนอก
8. สื่อสารและเน้นย้ำความมุ่งหวังของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้พนักงานทุกระดับทราบและดำเนินการอย่างจริงจัง

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
1. ปฏิบัติตนและส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีการ สอบยันความถูกต้องสมบูรณ์ระหว่างกันและการจัดทำเอกสารหลักฐาน
2. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน และกระบวนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
4. รายงานกรณีทุจริตคอร์รัปชั่นต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยง ของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
5. ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เชิดชูคนดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. สร้างความตระหนัก และสื่อสารช่องทางการรายงาน การแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กับพนักงานทราบ
7. ส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ปกป้องพนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต คอร์รัปชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
1. ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
2. รายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
3. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนเห็นคุณค่าของการ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม
5. พนักงานทุกคนทุกระดับต้องเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. การกำหนดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มุ่งเน้นความสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับ โดยครอบคลุมการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น และกำหนดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างเหมาะสม โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง
2. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งเน้นความสำคัญของกระบวนการ บริหารความเสี่ยง เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. การกำหนดกิจกรรมการควบคุม มุ่งเน้นความสำคัญของกระบวนการควบคุมภายในและ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับ ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เช่น สอบทานความ เหมาะสมของการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัทให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถป้องกันและค้นหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้อย่างทันท่วงที และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นด้านต่าง ๆ
4. การสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งการสื่อสารภายนอกองค์กร มุ่งเน้น ความสำคัญของกระบวนการสื่อสาร และการบริหารบุคลากรเพื่่อปลูกฝัง ถ่ายทอด และเสริมสร้าง จริยธรรม และจรรยาบรรณ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การรายงานเกี่ยวกับกรณีทุจริตต่อผู้บริหาร อย่างถูกต้องและทันเวลา รวมถึงการกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
5. การดำเนินการติดตาม มุ่งเน้นความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบภายใน และการประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อช่วยในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนทุกรายการ