เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทํางานในองค์กร
และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
กระบวนการ เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง">