เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบตัวด้วยตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ร่วมก้าว
เดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 
2. มีนโยบายการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
3. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ 
5. ดําเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดําเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
6. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ จป. โดยจะทําหน้าที่แนะนํา กํากับดูแลรับผิดชอบให้พนักงานในสถานประกอบการได้รับความปลอดภัยในการทํางาน และสํารวจตรวจสอบ ความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์ และเครื่องมือตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทํางาน เสนอให้มีการป้องกัน หรือแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ตามกฎหมายความปลอดภัยประกาศใช้โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งการให้การแนะนําเรื่องการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
">