เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขึ้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
การดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) และการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน เกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของตนหากมีการกระทําของบริษัทฯ หรือบุคลากรใน บริษัทฯ ที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถร้องเรียนผ่านการติดต่อหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หรือหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยของบริษัทฯ และมีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ชุมชนเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการภายในของบริษัทฯ กรณีที่ชุมชนมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้บุคคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
">