เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้ อย่างสมํ่าเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. บริษัทฯ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อรูปแบบการคอร์รัปชั่น ดังนี้
• การให้และรับสินบน ห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระทําแทนตน
• การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯ
• การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนบริษัทฯ กําหนดให้ทําการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังนี้
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
• การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
• ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการกระทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกําหนด

4. บริษัทฯ ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯโดยบริษัทฯ จะไม่มีการลงโทษหรือให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทํานั้นอาจทําให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

5. กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯจะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกําหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

6. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี” รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกําหนดขึ้นต่อไป
">