เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยการปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้ง ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจงคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ไข
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้ มาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของการให้บริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของการบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
8. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
9. ส่งเสริมและปลูกจิตสํานึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้น ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม