เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกําหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7. การพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
ซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาพรวม
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนความก้าวหน้าในธุรกิจ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกําไรของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว จําเป็นต้องคํานึงถึงการคืนกําไรในสิ่งที่ดีงามสู่สังคมควบคู่ไปด้วย โดยนําความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส มีการกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ที่ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการทํางาน นอกจากนี้ยังมีการกํากับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ รับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทฯได้กําหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน เป็นต้น

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน
บริษัทฯ มีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
(1) การดำเนินงานให้เป็นตามนโยบาย
บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ทําการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงานทุกคนเข้าใจโดยผ่านนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ในการสร้างเสริมความตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อกําหนดงบประมาณและรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมสําหรับปีนั้นๆ
(2) กระบวนการจัดทำรายงาน
บริษัทฯ ได้คํานึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติ การดําเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายที่กําหนดและมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามนโนบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายปี เสนอต่อผู้บริหารโดยจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี หรือจัดทําเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
">">