เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น

การประชุมผูุ้ถือหุ้น2559

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 Download file

2560

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 Download file

• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 Download file

• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 Download file

2561

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download file

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 Download file

• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 Download file

2562

• หนังสือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 Download file

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 Download file

2563

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Download file

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 Download file

• รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 Download file

2564

• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Download file

• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 Download file