เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัท วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร ข้อมูลทางการเงิน การประชุมผูุ้ถือหุ้น
ความเป็นมา

• บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท นครหลวง- โชวา ลิสซิ่ง จำกัด
• จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท
• กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ธนาคารอาซาฮี จำกัด (เดิมชื่อธนาคารเคียววา) และ
บริษัท โชวา ลิสซิ่ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6 และร้อยละ 24 ตามลำดับ
• วันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 บริษัท ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จำกัด และเพิ่มทุนเป็น 175 ล้านบาท
• ในเดือน ธันวาคม 2539 บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80.50 ล้านบาท รวมเป็น 255.50 ล้านบาท
• ในเดือน ธันวาคม 2545 ธนาคารอาซาฮี จำกัด และบริษัท โชวา ลิสซิ่ง จำกัด ได้ลดสัดส่วนการลงทุนในประเทศไทย จึงจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท
• วันที่ 20 มกราคม 2546 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)”
• วันที่ 25 สิงหาคม 2558 บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้ามาซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.63 
ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจุดทะเบียนและชำระแล้วรวม 455.00 ล้านบาท
• วันที่ 26 มกราคม 2560 บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) “ NCAP ”