อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

2564

• ปรับลดอัตราดอกเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระสำหรับสินเชื่อสาขา Download file

• อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อ Download file

• อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการสินเชื่อสาขา Download file

• อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ Download file

• อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าบริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) Download file