ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

สินเชื่อประเภทจำนำ (Pledging)
สินเชื่อประเภทจำนำเป็นสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการค้าและธุรกิจ สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ซึ่งการจำนำเป็นการที่บุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำได้นำสังหาริมทรัพย์ไปส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่ผู้จำนำเป็นหนี้ผู้รับจำนำ (ป.พ.พ.มาตรา 747) 
ทรัพย์สินที่บริษัทรับจำนำ ได้แก่ รถยนต์ เรือ เป็นต้น กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินต้องเป็นของผู้จำนำ และทรัพย์สินที่รับจำนำต้องนำมาเก็บไว้ยังสถานที่ที่บริษัทกำหนด ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ โดยระยะเวลารับจำนำไม่เกิน 6 เดือน