อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

2560

• อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของเงินให้สินเชื่อ Download file

2561

• อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ Download file

• อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ Download file

• อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อ Download file