ร่วมงานกับเรา
พนักงานต้อนรับและรับโทรศัพท์ (Telephone Operator & Receptionist) สมัครงาน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
•    เพศหญิง    อายุ   20 - 30  ปี  
•    วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
•    บุคคลิกดี คล่องแคล่ว พูดจาไพเราะ นุ่มนวล น้ำเสียงดี และชัดเจน  
•    มีทักษะการบริการลูกค้า และชอบการติดต่อประสานงาน
•    ฟัง-พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ใช้งานได้ดี
คุณสมบัติเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส สมัครงาน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
•    เพศชาย/หญิง   อายุไม่เกิน  35  ปี
•    วุฒิ ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•    มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบในธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงิน (อย่างน้อย 2 ปี)
•    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบต่างๆ ในการดำเนินการของสถาบันการเงิน
•    มีความสามารถในการวิเคราะห์ บริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
•    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอผลงานได้
คุณสมบัติเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักกรรมการฯ) สมัครงาน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
•    เพศชาย/หญิง  อายุ    25 - 35  ปี
•    วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์  จิตวิทยา  การจัดการทั่วไป  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•    มีประสบการณ์  0 – 2  ปี
•    มีบุคลิกดี  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความอดทน และชอบการติดต่อประสานงาน
•    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้  เช่น   MS. Office , Internet  ได้ดี
คุณสมบัติเพิ่มเติม
เลขานุการผู้บริหาร สมัครงาน 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
•    เพศชาย/หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า  2 3  ปีขึ้นไป
•    วุฒิปริญญาตรี  ด้านเลขานุการ  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•    มีประสบการณ์อย่างน้อย   2 - 5  ปี
•    ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี  มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
•    มีความคล่องตัวในการทำงาน   ละเอียดรอบคอบ  สามารถเก็บความลับได้ดี
•    หากมีประสบการณ์ทำงานด้านงานเลขานุการผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติม