สินเชื่อ


สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ (Nano Finance)

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ (Nano Finance) คือ สินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น พ่อค้า แม่ค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพ หรือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งสุดท้ายนำไปสู่การปลดหนี้ได้ในที่สุด โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดนาน 36 เดือน และวงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท

สินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ (Personal Loan)

สินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ (Personal Loan) คือ สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่บริษัทฯ มอบให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยลูกค้าไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสามารถนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งบริษัทฯ จะโอนเงินตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยผ่านการวิเคราะห์สินเชื่อตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน และวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้

สินเชื่อประเภทแฟ็กเตอริง (Factoring)

สินเชื่อแฟ็กเตอริงเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่มีเงินทุนจมอยู่ในลูกหนี้การค้า ทำให้ผู้ขายสินค้ามีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น

สินเชื่อประเภทจำนำ (Pledging)

สินเชื่อประเภทจำนำเป็นสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการค้าและธุรกิจ สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

สินเชื่อประเภทเช่าซื้อ (Hire Purchase)

สินเชื่อประเภทเช่าซื้อเป็นสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจ

โปรโมชั่น