สินเชื่อ


สินเชื่อประเภทแฟ็กเตอริง (Factoring)

สินเชื่อแฟ็กเตอริงเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่มีเงินทุนจมอยู่ในลูกหนี้การค้า ทำให้ผู้ขายสินค้ามีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น

สินเชื่อประเภทจำนำ (Pledging)

สินเชื่อประเภทจำนำเป็นสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการค้าและธุรกิจ สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

สินเชื่อประเภทเช่าซื้อ (Hire Purchase)

สินเชื่อประเภทเช่าซื้อเป็นสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ / Commercial

เป็นการให้กู้ยืมเงินแบบระยะสั้น โดยมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ลูกค้าออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือโอนสิทธิการรับเงินของลูกหนี้ให้แก่บริษัทฯ

โปรโมชั่น